Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaSenyia Senyia

November 04 2017

fortytwo
7932 29ec 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viascorpix scorpix

October 31 2017

fortytwo
By lepiej poznać ludzi
wystarczy tylko raz
zrobić coś wbrew ich woli.
— Woody Allen
fortytwo
fortytwo
fortytwo
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viascorpix scorpix

October 27 2017

fortytwo
3342 ba02 500
Reposted fromzciach zciach viasection section
fortytwo
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaataliaboo ataliaboo
fortytwo
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viaataliaboo ataliaboo
fortytwo
Decent cup of coffee
fortytwo
3856 62fc
*.*
Reposted fromumorusana umorusana viaphilomath philomath
fortytwo
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
fortytwo
5478 80de 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
fortytwo
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
fortytwo
7413 cea4
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
fortytwo
6673 8503 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaRockYourMind RockYourMind
fortytwo
9856 4144 500
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
fortytwo
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
fortytwo
2730 4ed1 500
Reposted fromluksfer luksfer viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl